Chrzest

Katecheza przed chrztem:


1. Dla rodziców pragnących ochrzcić dzieci w naszej parafii.
2. Dla rodziców chrzestnych
 z naszej parafii:
a) którzy będą pełnić godność chrzestnych w naszej parafii;
b) którzy będą pełnić godność chrzestnych poza parafią.

W poniedziałek, po pierwszej niedzieli miesiąca, o godz. 19:00
w Oratorium św. Faustyny
(dawna sala katechetyczna) (z uwagi na pandemię – w kościele)

Zaświadczenia dla rodziców chrzestnych wystawiane będą bezpośrednio po spotkaniu.

Chrzty, w naszej parafii, w niedziele na Mszy św. o godz. 12.00

Spisanie aktu – w tygodniu poprzedzającym niedzielę chrztu. Rodzice dziecka winni zgłosić się do kancelarii wraz z aktem urodzenia dziecka wydanym przez USC oraz danymi rodziców chrzestnych (imiona i nazwiska, data urodzenia i dokładny adres zamieszkania).
Rodzice Chrzestni – mężczyzna i kobieta (jeśli są trudności, to wystarczy tylko jedna osoba), którzy ukończyli 16 rok życia, przyjęli sakrament bierzmowania, przyjmują Komunię Świętą i spowiadają się oraz nie są w karach kościelnych.
Uroczystość Chrztu – 15 min. przed Mszą świętą z chrztem, rodzice chrzestni przychodzą do zakrystii w celu podpisania się w księgach (jeżeli tego nie uczynili wcześniej) i przedstawienia zaświadczenia o odbytej spowiedzi przed chrztem, a jeżeli pełnią tę funkcję poza własną parafią, przedstawiają zaświadczenie, z własnej parafii (zamieszkania), stwierdzające przygotowanie do pełnienia tej godności.

 

 

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 1992:

Rozdział pierwszy

SAKRAMENTY WTAJEMNICZENIA
CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

1212 Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia są fundamentami całego życia chrześcijańskiego. „Uczestnictwo w Boskiej naturze, które ludzie otrzymują w darze przez łaskę Chrystusa, objawia pewną analogię do powstania, rozwoju i wzrostu życia naturalnego. Wierni odrodzeni przez chrzest, zostają umocnieni przez sakrament bierzmowania, a w Eucharystii otrzymują pokarm życia wiecznego. W ten sposób przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w coraz większym stopniu osiągają skarby życia Bożego i postępują w doskonałej miłości” 3 .


Artykuł pierwszy

SAKRAMENT CHRZTU

1213 Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania 4 : „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” 5 .

I. Jak jest nazywany ten sakrament?

1214 Jest nazywany chrztem ze względu na główny obrzęd, przez który jest wypełniany: chrzcić (gr. baptizein) oznacza: „zanurzyć, pogrążyć”; „zanurzenie” w wodzie jest symbolem pogrzebania katechumena w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim 6 jako „nowe stworzenie” (2 Kor 5,17; Ga 6,15).

1215 Sakrament ten jest także nazywany „obmyciem odradzającym i odnawiającym w Duchu Świętym” (Tt 3, 5), ponieważ oznacza i urzeczywistnia narodzenie z wody i z Ducha, bez którego nikt „nie może wejść do Królestwa
Bożego” (J 3, 5).

1216 „Obmycie to nazywane jest oświeceniem, ponieważ ci, którzy otrzymują pouczenie (katechetyczne), zostają oświeceni w duchu…” 7 Ochrzczony, otrzymawszy w chrzcie Słowo, „światłość prawdziwą, która oświeca każdego człowieka” (J 1, 9), „po oświeceniu” (Hbr 10, 32) staje się „synem światłości” (1 Tes 5, 5) i samą „światłością” (Ef 5, 8):

Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga… Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem – ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską – ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem – ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem – ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza); oświeceniem – ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą – ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem – ponieważ oczyszcza; pieczęcią – ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga 8 .

czytaj dalej

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*
*
Website