Katecheza

 1. Kim jest Bóg?
  Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi, Ojciec nasz najlepszy.
 2. Kim jest Chrystus?
  Chrystus jest to Syn Boży, który stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.
 3. Kim jest Duch Święty?
  Duch Święty jest to Trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna i nas uświęca.
 4. Kim jest Trójca Święta?
  Trójca Święta jest to Jedyny Bóg, ale w trzech Osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
 5. Kim jest człowiek?
  Człowiek jest to stworzenie rozumne, złożone z ciała i duszy nieśmiertelnej.
 6. Co to jest dusza?
  Dusza jest to duch stworzony na obraz i podobieństwo Boże, który w naszym ciele myśli i rządzi. Funkcje duszy nieśmiertelnej to: rozum, wolna wola, pamięć i sumienie.
  7.Kim są aniołowie?
  Aniołowie są to duchy czyste, które mają rozum, wolną wolę, ale nie mają ciała. Pierwszym grzesznikiem był anioł, który nie chciał pełnić woli Bożej i zgrzeszył przez pychę.
 7. Co to jest grzech pierworodny?
  Grzech pierworodny jest to ten grzech, z którym każdy z nas się rodzi. Jest to skutek grzechu pierwszych rodziców Adama i Ewy, którzy okazali nieposłuszeństwo Bogu.
 8. Co to są grzechy uczynkowe?
  Grzech uczynkowy jest to świadome i dobrowolne złamanie Przykazania Boskiego lub Kościelnego.
  Grzech ciężki popełnia człowiek wtedy, gdy łamie przykazanie Boże lub Kościelne świadomie i dobrowolnie w wielkiej rzeczy.
  Grzech lekki, czyli powszedni popełnia człowiek wtedy, gdy łamie przykazanie Boże lub Kościelne świadomie i dobrowolnie w małej rzeczy.
  Grzech śmiertelny zabija w nas Łaskę Bożą.
  Grzechy cudze, to grzechy obciążające nasze sumienie poprzez: namawianie do grzechu, pomaganie przy popełnianiu grzechu, dopuszczanie do grzechu brakiem opieki, dawanie złego przykładu, pochwalanie grzechu.
  Grzechy przeciw Duchowi Świętemu, to wątpienie w miłosierdzie Boże; zuchwale grzeszenie w nadziei miłosierdzia Bożego.
  Grzechy wołające o pomstę do nieba, to: zabójstwo, krzywdzenie wdów i sierot, zatrzymywanie zapłaty pracownikom.
 9. Gdzie Bóg dał swoje przykazania?
  Bóg dał swoje przykazania Mojżeszowi na górze Synaj na dwóch tablicach kamiennych. Przykazania są to drogowskazy, które wskazują nam drogę do nieba. Przykazanie Boże jest to objawiona wola Pana Boga, którą ludzie powinni wypełniać.
 10. Co to jest łaska uświęcająca?
  Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone, czyni nas dziećmi Bożymi i członkami Kościoła Katolickiego. Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do dobrego życia.
 11. Co to jest sakrament?
  Sakrament jest to znak widzialny ustanowiony przez Pana Jezusa, który daje nam niewidzialną łaskę Bożą.
 12. Co to jest chrzest?
  Chrzest jest to pierwszy i najbardziej potrzebny sakrament, który gładzi grzech pierworodny (i grzechy uczynkowe), daje nam życie Boże i wprowadza nas do Kościoła.
 13. Co to jest bierzmowanie?
  Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoja mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył. Przyjmujemy go tylko raz w życiu.
 14. Jakie dary Ducha Św. otrzymujemy w sakr. Bierzmowania?
  Mądrości, Rozumu, Rady, Męstwa, Umiejętności, Pobożności, Bojaźni Bożej
 15. Co to jest Eucharystia?
  Eucharystia jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami Chleba i Wina. Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w Wielki Czwartek na Ostatniej Wieczerzy i polecił apostołom, aby sprowadzali Go pod postacią Chleba i Wina w czasie Mszy Świętej.
 16. Co to jest Msza Święta?
  Msza Święta jest to Ofiara Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas Swemu Ojcu.
 17. Co to jest Komunia Święta?
  Komunia Święta jest to przyjęcia Pana Jezusa pod postaciami Chleba i Wina do swego serca. Komunię Świętą możemy przyjąć wtedy, gdy nie mamy na duszy swojej grzechu ciężkiego.
 18. Co to jest sakrament pokuty?
  Pokuta jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Pana Boga odpuszcza człowiekowi grzechy popełnione po chrzcie.
 19. Warunki sakramentu pokuty.
  Rachunek sumienia jest to dokładne przypomnienie sobie grzechów z czasu, z którego mamy się spowiadać. Żal za grzechy doskonały jest to obrzydzenie sobie grzechów z miłości do Pana Boga. Żal mniej doskonały jest to obrzydzenie sobie grzechów pochodzące z obawy przed karą. Mocne postanowienie poprawy jest to szczera wola niegrzeszenia i unikania okazji, które prowadzą do grzechu. Szczera spowiedź jest to oskarżenie swoich grzechów dla uzyskania rozgrzeszenia. Przy spowiedzi nie wolno zataić grzechu, bo popełni się grzech świętokradztwa. Zadośćuczynienie jest to wypełnienie zadanej pokuty i naprawienie wyrządzonych krzywd.
 20. Co to jest odpust?
  Odpust jest to całkowite lub częściowe darowanie przez Boga kar doczesnych będących skutkiem grzechów.
 21. Co to jest namaszczenie chorych?
  Namaszczenie chorych jest to sakrament, który udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi do świadczonemu ciężką chorobą lub starością.
 22. Dlaczego wiernych nazywamy Ludem kapłańskim?
  Wiernych w Kościele nazywamy Ludem kapłańskim, ponieważ przez chrzest wszyscy uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa. To uczestniczenie w kapłaństwie Chrystusa nazywa się „wspólnym kapłaństwem wiernych” lub „kapłaństwem powszechnym”. Oprócz kapłaństwa powszechnego wiernych istnieje jeszcze urzędowe zwane też kapłaństwem służebnym.
 23. Co rozumiemy przez kapłaństwo służebne?
  Kapłaństwo służebne przekazywane jest przez sakrament święceń, a zadaniem jego jest pełnienie służby we wspólnocie, w imieniu i w osobie Chrystusa. Od początku posługa święceń była udzielana i wykonywana według trzech stopni: episkopatu, prezbiteratu, diakonatu.
 24. Co rozumiemy przez małżeństwo?
  Przez małżeństwo rozumiemy przymierze przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz na rodzenie i wychowywanie potomstwa. Zawierane między ochrzczonymi zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

UCZYNKI MIŁOSIERNE CO DO DUSZY

 1. Grzesznych upominać;
 2. Nieumiejętnych nauczać;
 3. Wątpiącym dobrze radzić;
 4. Strapionych pocieszać;
 5. Krzywdy cierpliwie znosić;
 6. Urazy chętnie darować;
 7. Modlić się za żywych i umarłych

UCZYNKI MIŁOSIERNE CO DO CIAŁA

 1. Głodnych nakarmić;
 2. Spragnionych napoić;
 3. Nagich przyodziać;
 4. Podróżnych w dom przyjąć;
 5. Więźniów pocieszać;
 6. Chorych odwiedzać;
 7. Umarłych pogrzebać

MODLITWA PAŃSKA
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

POZDROWIENIE ANIELSKIE
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

SKŁAD APOSTOLSKI
Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego; święty Kościół powszechny, świętych obcowanie; grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

GŁÓWNE PRAWDY WIARY

 1. Jest jeden Bóg;
 2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre nagradza, a za złe karze;
 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty;
 4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia;
 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna;
 6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH
Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca twego i matkę twoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego twego.
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

NAJWAŻNIEJSZE PRZYKAZANIA

 1. Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich,
 2. a bliźniego swego jak siebie samego.

PRZYKAZANIA KOŚCIELNE

 1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

SAKRAMENTY ŚWIĘTE

 1. Chrzest.
 2. Bierzmowanie.
 3. Eucharystia.
 4. Pokuta. i Pojednanie.
 5. Namaszczenie chorych.
 6. Świecenia.
 7. Małżeństwo.

WARUNKI SAKRAMENTU POKUTY

 1. Rachunek sumienia.
 2. Żal za grzechy.
 3. Mocne postanowienie poprawy.
 4. Spowiedź szczera.
 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

CNOTY BOSKIE

 1. Wiara.
 2. Nadzieja.
 3. Miłość.

CNOTY GŁÓWNE

 1. Roztropność.
 2. Sprawiedliwość.
 3. Umiarkowanie.
 4. Męstwo.

NAJWAŻNIEJSZE DOBRE UCZYNKI

 1. Modlitwa.
 2. Post.
 3. Jałmużna.

SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH

 1. Pycha.
 2. Chciwość.
 3. Nieczystość.
 4. Zazdrość.
  5 Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
  6 Gniew.
 5. Lenistwo.

OSTATECZNE RZECZY CZŁOWIEKA

 1. Śmierć.
 2. Sąd Boży szczegółowy.
 3. Niebo albo piekło.
 4. Ciała zmartwychwstanie.
 5. Sąd Ostateczny.

Akt Wiary
Wierzę w Ciebie, Boże żywy
W Trójcy Jedyny Prawdziwy,
Wierzę coś objawił, Boże
Twe słowo mylić nie może.

Akt Nadziei
Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmogący i Miłosierny,
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

Akt Miłości
Boże, choć Cię nie pojmuje,
Jednak nad wszystko miłuję,
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.

Akt Żalu
Ach, żałuje za me złości,
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.
Aniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój,
Rano, wieczór, we dnie, w nocy,
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego,
I zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Anioł Pański
K. Anioł Pański Zwiastował Pannie Maryi.
W. I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo …
K. Oto ja służebnica Pańska,
W. Niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo …
K. A słowo stało się Ciałem
W. I zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo …
K. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K. Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko! Naszymi prośbami racz nie gładzić, w potrzebach naszych. Ale od wszelkich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza! Z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj.

Formuła spowiedzi:
P. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
K. Na wieki wieków. Amen.
P. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ostatni raz u spowiedzi byłem (kiedy?), pokutę zadaną (odprawiłem, nie odprawiłem) obraziłem Pana Boga następującymi grzechami: (wymieniam grzechy). Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, postanawiam poprawę, a ciebie ojcze duchowny proszę o pokutę i rozgrzeszenie. (słucham kapłana nauki i pokuty, a gdy udziela rozgrzeszenia czynię znak krzyża na końcu mówiąc głośniej: Amen)
K. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry.
P. Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.
K. Pan odpuścił Tobie grzechy idź w pokoju.

Wersja PDF

Katecheza sakramentalna – zobacz w odpowiedniej zakładce: Sakramenty